Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ons; InstockMarket: Instock Products B.V., statutair gevestigd te Amsterdam aan de Stammerdijk 7B, 1112 AA Diemen.

Overeenkomst: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘overeenkomst’, moet hieronder worden verstaan iedere afspraak tussen InstockMarket en klant en elke wijziging of aanvulling daarop.

Klant: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot InstockMarket in relatie staat door middel van een overeenkomst. Met name wordt onder ‘klant’ ook verstaan: degene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten worden geleverd.

Goederen: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘goederen’, moet hieronder worden verstaan alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een overeenkomst aan klant (zullen) worden afgeleverd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van InstockMarket en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen InstockMarket en de klant, ook als derden bij de uitvoering daarvan worden betrokken. 

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal InstockMarket voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden te zien zijn.

2.3 Door onze klanten gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing op transacties die plaatsvinden binnen InstockMarket terzij onze klant onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd. In geval wij uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met de voorwaarden van een klant geldt dat onze voorwaarden desalniettemin van toepassing zijn op onderwerpen waarover niets is opgenomen in de voorwaarden van de klant.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten en bevestiging

3.1 Wij zijn pas gebonden na onze schriftelijke dan wel elektronische bevestiging van een bestelling, dan wel nadat wij tot levering overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan.

3.2 Overeenkomst door bemiddeling van onze vertegenwoordigers of agenten tot stand gebracht, binden ons eveneens pas nadat deze door ons schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd, dan wel nadat wij tot levering overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan. 

3.3 Door ons in onze webshop, in onze prospectie en ander drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, samenstellingen, gewichten e.d. zijn niet bindend. 

3.4 Het risico van misinterpretatie van telefonisch opgegeven orders die niet vóór de uitvoering schriftelijk en/of elektronisch door de klant zijn bevestigd, is voor rekening van de klant. 

Artikel 4: Annulering

4.1 Indien de klant een met ons gesloten overeenkomst wenst te annuleren na de deadline van de uiterlijke besteltijd, is de klant annuleringskosten verschuldigd ten belope van 100% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW).

4.2 Indien het aan de klant te wijten is dat door hem gekochte/bestelde producten niet kunnen worden afgeleverd, wordt dat beschouwd als annulering van de overeenkomst. 

Artikel 5: Opzegging; ontbinding

5.1 Wij hebben het recht de met de klant gesloten overeenkomst en enige daarmee samenhangende overeenkomst buiten rechte door middel van een enkele schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, indien:

 • De klant in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;
 • De klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige surseance van betaling wordt verleend;
 • Het faillissement van de klant wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • De onderneming van de klant wordt geliquideerd, de klant zijn huidige ondernemer staakt, of (de zeggenschap in) de onderneming van de klant al dan niet door middel van een aandelentransactie, wordt overgedragen;
 • Ten laste van de klant beslag wordt gelegd en dit de nakoming van de overeenkomst nadelig beïnvloedt, dan wel;
 • De klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichten uit de overeenkomst na te kunnen komen. 

5.2 Als wij de overeenkomst hebben ontbinden of opgezegd, is onze vordering op de klant, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

5.3 De klant heeft geen recht een met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, dan wel zijn verplichten op te schorten indien hij op dat moment zelf in verzuim is. 

Artikel 6: Gewijzigde omstandigheden

6.1 Indien wij op welke wijze dan ook vernemen dat de klant niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie hebben wij, ondanks mogelijk andersluidende afspraken, de keuze om de producten uitsluitend onder rembours te leveren, dan wel betaling vooraf te verlangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 7: Goederen 

7.1 InstockMarket ontvangt en sorteert:

 • onbewerkte AGF retourstromen van telers, producenten en tussenhandelaren in het InstockMarket Food Rescue Center;
 • vlees en vis vanuit producenten, verpakkingsbedrijven of groothandelaren;
 • houdbare producten vanuit producenten, verpakkingsbedrijven of groothandelaren;
 • brood vanuit bakkers en groothandelaren.

7.2 Het land van herkomst van de goederen kan zowel binnen als buiten de EU zijn.

7.3 Indien zich door leveranciers van InstockMarket geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. de fabricage of verpakking ontstane product gebreken, dient de klant met de betreffende goederen te handelen conform de door InstockMarket in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.

7.4 Producten met een biologische oorsprong label zijn producten die oorspronkelijk als biologisch werden geproduceerd of verkocht. Producten mogen volgens de wet biologisch genoemd worden als minimaal 95% van de ingrediënten biologisch zijn. Doordat wij reststromen ontvangen kunnen wij niet garanderen dat de producten nog biologisch zijn. 

Artikel 8: Vervoer & Emballage 

8.1 De goederen worden geleverd in kartonnen dozen.

8.2 Bij aflevering van de goederen op het adres van de klant, wordt de wijze van transport door InstockMarket bepaald. De klant dient de goederen onmiddellijk af te nemen.

8.3 De klant dient zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats, een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen, een goede bereikbaarheid van de laad- en losplaats, alsmede voor het door ons kunnen inzetten van de gebruikelijke transportmiddelen. Lastdragers dienen direct achter de eerste toegangsdeur van het pand geplaatst of meegenomen te kunnen worden. 

8.4 Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de klant is niet inbegrepen. Indien wij op verzoek van de klant producten verder afleveren of ophalen dan direct achter de eerste toegangsdeur van het pand van de klant, zijn zij niet aansprakelijk voor bederf, kwaliteitsverlies dan wel enige schade die ontstaat tijdens dat gedeelte van het laden en lossen. 

Artikel 9: Leveringsvoorwaarden

9.1 De goederen van InstockMarket worden geleverd na aanleiding van een geplaatste bestelling op instockmarket.nl.

9.2 De goederen van InstockMarket kunnen geleverd worden door een Food Rescue Driver van InstockMarket zelf of door een externe partij.

9.3 De termijn voor levering vangt aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen. 

9.4 De klant is volledig verantwoordelijk voor de producten vanaf het moment van aflevering. Dit geldt ook in het geval de klant ons heeft verzocht de producten af te leveren op een moment  dat (een vertegenwoordiger van) de klant niet aanwezig is. 

9.5 Het in het vorige lid bepaalde geldt ook indien de klant ons in verband met zijn afwezigheid een toegangssleutel heeft verstrekt waarmee wij onszelf toegang hebben verschaft om de producten te kunnen leveren. 

Artikel 10: Klachten

10.1 De klant dient bij de ontvangstneming van de goederen te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Bij zichtbare schades of gebreken mag de klant dit melden aan de accountmanager van InstockMarket. 

10.2 Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse, koel- of diepvriesproducten gaat, per omgaande uiterlijk binnen 8 uur na aflevering door de klant aan InstockMarket te worden gemeld.

Artikel 11: Facturatie en betaling

11.1 Tenzij uitdrukkelijk ander vermeld, gelden onze prijzen: 

 • in euro exclusief BTW en eventueel andere door de overheid opgelegde belastingen en/of opslagen;
 • op basis van door ons gehanteerde minimum basishoeveelheden;
 • exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen.

11.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van factuur. Eventuele uitzonderingen zijn schriftelijk overeengekomen.

11.3 Door middel van het tekenen van de pakbon bevestigd de klant de ontvangst van de goederen. Bij manco levering wordt direct telefonisch contact opgenomen met de accountmanager van InstockMarket.

Search engine powered by ElasticSuite